Artikkelserie fra Advokatfirmaet Selmer – Helse, miljø og sikkerhet

Advokatfirmaet Selmer gir i høst løpende ut artikler innen entrepriserett. Artikkelserien tar utgangspunkt i livsløpet i entrepriseprosjekter og vi befinner oss nå i gjennomføringsfasen. Temaet for denne ukens artikkel er helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Reguleringen av HMS-ansvaret
HMS-ansvaret er hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven (aml.) og tilhørende forskrifter, som blant annet:

– Byggherreforskriften

– Internkontrollforskriften

– Arbeidsplassforskriften

– Produsentforskriften

– Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Bestemmelsene legger føringer på hvilke tiltak som må iverksettes for å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø – i vid forstand.

Konsekvenser av brudd på HMS-ansvaret
Brudd på HMS-ansvaret er underlagt erstatnings- og straffansvar med fengsel på inntil tre år, dersom særlig skjerpende omstendigheter foreligger, jf. aml. §§ 19-1 og 19-2. Dette ansvaret påligger «innehaver av virksomheten, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten». Etter straffelovens § 27 kan bedriften ilegges foretaksstraff.

Les hele artikkelen på www.bygg.no