Statens Havarikommisjon med sikkerhetstilrådning til både Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet etter sjøulykke med arbeidsbåt

Fredag 29. november 2019 ca. kl. 1530 kantret en 28 fots arbeidsbåt med to røktere om bord. De var på vei hjem fra et oppdrettsanlegg ved Måvær, Lurøy kommune.

To timer senere ble den kantrede båten og en av de savnede funnet. Personen ble brakt til sykehus, moderat nedkjølt, med redusert bevissthet og alvorlig fysisk skadet.

Den andre personen har til tross for omfattende søk ikke blitt funnet.

De utløsende forholdene til ulykken underbygger behovet for å bedre sikkerheten for persontransport innen havbruksnæringen. Havbruksnæringen har vokst og utviklet seg vesentlig de siste årene, noe som ventes å fortsette. Blant annet vil noen av oppdrettsanleggene plasseres lenger ut til havs, noe som øker behovet for transport av personer i mer krevende farvann.

For å møte denne utviklingen beskriver Havarikommisjonen nedenfor organisatoriske og systemiske forhold som bør bedres.

Havarikommisjonen retter tre sikkerhetstilrådinger til Sjøfartsdirektoratet og en til både Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Sikkerhetstilrådingene ønsker å oppnå følgende i
havbruksnæringen:
– Arbeidsbåtenes operasjonelle begrensninger, inkludert værbegrensninger, bør være kjent i den daglige driften
Arbeidsbåtenes operasjonelle begrensninger bør reflekteres i selskapenes opplæring av båtførere og planlegging av arbeidsoperasjoner.

– Øke røkternes og skipsbesetningens bevissthet om hvilke risikoer de står overfor
Risikovurderingene bør være en integrert del av opplæring og den praktiske planlegging av arbeidsoppgavene. På den måten vil de som er utsatt for risikoene oppnå større bevissthet om hvilke farer de står overfor og være bedre i stand til å utføre best mulige tiltak.

– Formidle tydeligere at det er forskriftskrav til kompetanse hos førere og utrustning av arbeidsbåter som brukes til persontransport
Arbeidsbåtene skal være tilstrekkelig utrustet for navigasjon og ha tilstrekkelig redningsutstyr, samt ivareta effektiv varsling av nødsituasjoner og nødkommunikasjon slik at andre kan komme raskt til unnsetning.

– Forbedre myndighetenes veiledning og tilsyn av havbruksnæringen
Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet bør gjennomgå regelverk, tilsynsansvar og avtale avgrensninger mellom virkeområdene. I dette arbeidet bør utviklingen i havbruksnæringen og hvordan det påvirker sikkerheten og arbeidsmiljøet for de involverte i større grad vektlegges.

Arbeidet bør bidra til tydeligere veiledning til havbruksnæringen, tilstrekkelig fagkunnskap for tilsynspersonell, samt tilsynsvirksomhet som møter næringens behov.

Last ned rapporten og les mer her Havarikommisjonen