Sikkerhetstiltak ved losseoperasjoner av fangst – Kran i fokus

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om ulykker og nestenulykker i forbindelse med lossing av fangst fra fiskefartøy til fiskemel-/fiskeoljebedrifter i land.

Hendelsene har skjedd i forbindelse med betjening av pumpeutstyr for returvann og i forbindelse med entring av tank, og gjelder fiskere som er ansatt på fartøyet. Sjøfartsdirektoratet har ikke oversikt over eventuelle ulykker som har skjedd med ansatte i landbedrift i forbindelse med slike operasjoner.

Vårt tilsynsansvar er begrenset til rederiet, fartøyet og de som har sitt arbeid om bord.

Sjøfartsdirektoratet har også blitt gjort oppmerksom på at losseoperasjoner som innebærer bruk av landbedriftens arbeidsutstyr, har vært utført av fiskere uten at disse har fått nødvendig opplæring i betjening av utstyret som har vært benyttet. Dette har ført til farlige situasjoner.

KOMMENTAR www.Lsi-bok.no

Problemstillingen med avgrensninger mellom Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet som tilsynsmyndigheter, er beskrevet i forlagets lærebok Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Læreboka er spesielt utarbeidet for kranførere, men er også et svært nyttig oppslagsverk for bl.a.  Arbeidsgivere, HMS-ansvarlige, sakkyndige virksomheter, kontrollforetak, leverandører, rederier og tilsynsmyndigheter.

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Se utdrag fra boka 

Boka bestilles på  Materiellportalen.no

Farefull losseoperasjon – Landbedriftens ansvar

Den mest vanlige praksisen er at landbedriften, som kjøper av råvarene, står som ansvarlig for losseoperasjonen og disponerer losseutstyr og personell. Da har også landbedriften ansvaret for sikkerheten i samsvar med Arbeidstilsynets regelverk. Dersom landbedriften velger å involvere fiskere ansatt på fartøyet i losseoperasjonen, må de inkludere rederiet og fiskerne det gjelder, i sikkerhetsarbeidet. Det betyr at landbedriften må sørge for opplæring av de fiskerne det gjelder, slik at de kan håndtere det spesifikke arbeidsutstyret på en sikker måte.

Landbedriften skal i slike tilfeller også sørge for at fiskerne blir tatt med i en felles risikovurdering av losseoperasjonen, slik at de blir kjent med faremomenter og aktuelle vernetiltak.

Rederiet har imidlertid fortsatt et ansvar for fiskere som er ansatt om bord, etter skipssikkerhetsloven.

Bruk av kran på land i forbindelse med lossingKran på land kan ikke opereres av personell på fartøyet, med mindre operatør er sertifisert etter aktuelt regelverk underlagt Arbeidstilsynet.

Les og last ned hele rundskrivet som Sikkerhetstiltak fra Sjøfartsdirektoratet HER

Illustrasjonen under viser opplæringskravene fra Arbeidstilsynet.

I juli 2018 ble det også reist spørsmål om opplæring, og Sjøfartsdirektoratet og fagtidsskrift omtalte dette i flere nyhetsmeldinger:

Klikk her, og se LSI-nyhetsmeldingen fra juli 2018