Sjøfartsdirektoratet sendte i vinter ut 750 brev med informasjon til eiere av fiskefartøy med største lengde mellom 6 og 8 meter bygget etter 1. januar 1992. For å kartlegge stabilitetsinformasjon om fiskefartøy mellom 6-8 meter ble det sammen med brevet sendt ut en anonym spørreundersøkelse som hadde svarfrist 30. mars 2021. Av de som mottok undersøkelsen var det 17 prosent som svarte. 

På spørsmål om det er utarbeidet stabilitetsberegninger for fartøyet svarte 61,3 prosent av deltakerne nei. Blant de som har lukkede fartøy var andelen som svarte nei på samme spørsmålet 55 prosent.

Av de som deltok i undersøkelsen svarte 45,2 prosent nei da de ble spurt om de kjente til fartøyets maksimale nyttelast (ikke makslast oppgitt på CE-merke). Bare 21,8 prosent av dei spurte svarte at de kjente til fartøyets tillatte fribord. 

Det kom også fram at fiskernes tilfredshet med sikkerheten på mindre fiskefartøy er god, med et snitt på 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er svært tilfreds og 1 er svært lite tilfreds. 

Se rapporten fra spørreundersøkelsen, og informasjonsbrev om stabilitet her