Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017

Endringer som gjelder fra 1. juli 2017

  • Etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning skal skadestedet ikke ryddes før det er avtalt med politiet
  • Tyveri eller svinn mm. av eksplosiver skal meldes til lokalt politi, som igjen skal varsle Kripos
  • Krav om tillatelse til eksport av eksplosiver
  • Politiet skal gi tillatelse til privatpersoners erverv av krutt og tennmidler til ammunisjon
  • Saluttering kan kun foretas som del av et offentlig arrangement, og hvem som kan saluttere skjerpes
  • Kravene skjerpes dersom en kandidat stryker flere ganger på prøvene for å få sertifikater
  • Adgangen til å dispensere fra forskriften er skjerpet