Høring – forslag til ny forskrift om kran og løft på flyttbare innretninger

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til ny forskrift om kran og løft på norske flyttbare innretninger på høring.

Les mer på Sjøfartsdirektoratet

Last ned høringsbrev som pdf

Bakgrunn for forslaget

Regler om kran på norske flyttbare innretninger finnes i dag hovedsakelig i forskrift 4. juli 2007 nr. 854 om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften), som igjen viser til forskrift om laste- og losseinnretninger på skip 5 og VMS-forskriften.

Sjøfartsdirektoratet foreslår å samle alle kravene til kran og løft på norske flyttbare innretninger i én forskrift, slik at regelverket bli mer oversiktlig og lettere å finne frem i.

Dagens regelverk for kran på norske flyttbare innretninger er til en viss grad utdatert, og det er derfor behov for å oppdatere regelverket med relevante krav. Vi foreslår derfor å henvise i større grad til kjente standarder og fjerne unødvendige særkrav. Flere av standardene vi nå foreslår å vise til er standarder som allerede benyttes på norsk kontinentalsokkel, og økt samsvar med sokkelregelverket er noe næringen har etterlyst.

Forslag til ny forskrift om kran og løft medfører også et behov for å gjøre endringer i byggeforskriften, redningsforskriften og VMS-forskriften, som alle gjelder for flyttbare innretninger.