Høring – forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om administrative ordninger

Det foreslås å fjerne unntaket for petroleumsaktivitet i Arbeidsmiljøforskriftene, slik at bl.a. sikkerhetsopplæring på G5 offshorekran og løfteredskap skal inngå i Arbeidstilsynets sertifiseringsordning, og G5 offshorekran blir tilføyd kranene som er opplistet i §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Forslaget innebærer også at § 10-1, som gjelder krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk, blir gjort gjeldende for petroleumsvirksomhet.

  • Høringsfrist: 25. november 2021

Foto: www.Lsi-bok.no

På vegne av Petroleumstilsynet sender Arbeidstilsynet forslag på høring om endring i forskrift om utførelse av arbeid, og forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område.

Kort fortalt innebærer forskriftsendringene at virkeområdet for nevnte forskrifter utvides slik at petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg (jf. rammeforskriften § 6) blir omfattet av flere opplærings- og kompetansebestemmelser i de nevnte forskriftene.

Endringene antas ikke å føre til vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Nye utpekingsbrev til sertifiseringsorganene:

Arbeidstilsynet vil etter forslaget utstede nye utpekingsbrev til de sertifiseringsorgan som skal sertifisere opplæringsvirksomheter for å kunne gi sikkerhetsopplæring for bruk av offshorekran (G5).

Iverksettelse 01.01.2022

God nok opplæring er en risikoreduserende faktor, og opplæringsvirksomheter som sertifiseres i henhold til forskrift om administrative ordninger § 8-1 har særskilt krav til opplæringsplaner og innhold i opplæringen for å sikre at risikoen ved bruk av farlig arbeidsutstyr blir minst mulig.

For å unngå at det i en periode ikke stilles krav til innholdet i sikkerhetsopplæringen, anbefaler Petroleumstilsynet at endringene fastsettes og trer i kraft fra 1.1.2022. Petroleumstilsynet har ikke identifisert behov for overgangsordninger.

Les høringsbrev og begrunnelser her