Forskrift om sikkerhetsstyring fra 1. januar.

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. med bruttotonnasje under 500

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

 

§ 5 Ressurser og de som har sitt arbeid om bord – Opplæring og kompetanseutvikling

Rederiet skal sørge for at hvert skip er tilstrekkelig bemannet med arbeidstakere som innehar rett kompetanse, og som er kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk skikket i samsvar med gjeldende regler. Rederiet skal sørge for at nødvendig opplæring blir gitt, og at en tilstrekkelig grad av familiarisering om bord blir praktisert.

Krav om at fartøy skal ha sikkerhetsstyringssystem medfører at skipene får bedre kontroll med risikoen knyttet til operasjonen. Dette kan igjen bidra til å redusere personulykker ved at det foretas risikovurderinger og ikke minst at løpende vedlikehold sikres.

Skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord har en plikt til å medvirke til at sikkerhetssystemet blir fulgt om bord.

Skipssikkerhetsloven § 58 gir også hjemmel til å straffeforfølge rederier eller enkeltpersoner for brudd på rederiets plikter når det gjelder sikkerhetsstyringssystem. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 2 år.

Les rundskriv om forskriften her på www.sjofartsdir.no