Endringer i arbeidsmiljøforskriftene 1. januar og 15. januar

Publisert 19.01.2022

Bildet viser en mann som holder ei bok i håndflaten. Over boken er det redigert inn fem lovparagraftegn.

FORSKRIFTER OPPDATERT: Fra nyåret ble en rekke endringer i arbeidsplassforskriften iverksatt. FOTO: Colourbox.com.

Blant annet har reglene om fallsikring ved arbeid i høyden fått virkning for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, som for eksempel enkeltpersonsforetak.

Det har også blitt iverksatt en helhetlig endring av reglene om gravearbeid som står i forskrift om utførelse av arbeid.

Noen krav er blitt skjerpet. Dette gjelder blant annet hovedregelen om at asbestholdig materiale som hovedregel skal fjernes. Unntaket fra hovedregelen, der asbestholdig materiale kan forsegles, innkapsles eller bygges inn, er presisert.

I virksomheter som ikke har verneombud, men i stedet har en annen representant for arbeidstakerne, er nå representanten pålagt taushetsplikt på lik linje med verneombud.

Det er også gjort enkelte strukturelle endringer for å oppnå bedre systematikk og et lettere tilgjengelig regelverk. For eksempel er risikovurderingskravene ved arbeid i høyden nå samlet i en egen bestemmelse, mens krav til hvilke tiltak arbeidsgiver skal iverksette er samlet i en annen bestemmelse.

Nytt: Fra 2022 har Arbeidstilsynet fullmakt fra departementet til å vedta alle endringer i arbeidsmiljøforskriftene

I 2021 fikk Arbeidstilsynet fullmakt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å vedta endringer i arbeidsmiljøforskriftene, og 1. januar 2022 ble de første forskriftsendringene iverksatt. Regelverksutviklingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet, samtidig som ordinære prosesser, som utredning og offentlig høring, videreføres.

Se hele nyhetsmeldingen om alle endringer gjeldende fra 1. januar her.  

 

NB! Fra 15. januar gjelder også følgende endring om sikkerhetsopplæring i Forskrift om utførelse av arbeid:

§1-2 Virkeområde: Tidligere unntak for petroleumsvirksomhet til havs og for landanlegg er opphevet for dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring §10-1, §10-2 og §10-3.

Dette innebærer at opplæringskravene for sikkerhetsopplæring er de samme for petroleumsaktivitet som for virksomheter på land underlagt Forskrift om utførelse av arbeid.

Fra 1. april gjelder også krav til sertifisert sikkerhetsopplæring for Offshorekraner, og §10-3 er tilføyd strekpunktet – offshorekraner