Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

Ansvaret for arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. 

Dette gjør arbeidsmiljø- og sikkerhetsmyndighetene:

  • fører tilsyn med at virksomhetene ivaretar kravene til forsvarlig helse, miljø og sikkerhet
  • utvikler regelverk
  • formidler informasjon og gir veiledning til virksomhetene
  • bidrar til å utvikle kunnskap om betydningen av helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet
  • samarbeider med partene i arbeidslivet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i arbeidslivet

Arbeidsmiljømyndighetene benytter HMS-begrepet i betydningen arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhet. HMS i arbeidslivet handler om å forebygge og ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og å ha rutiner for å takle de situasjoner som oppstår. Det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker deltar aktivt i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver har et spesielt ansvar for at virksomheten har god internkontroll og ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø.

Les mer om HMS-regelverket her: Veiviser til HMS-regelverket

Les mer på www.regjeringen.no