Veileder for granskning av HMS-hendelser

Når det skjer en skade er det viktig å gripe fatt i hendelsen på et så tidlig tidspunkt som mulig for å finne årsaken.

Politiet gransker kanskje hendelsen ved å avdekke eventuelle straffbare forhold, men i tillegg bør hendelsen granskes av en egen granskningsgruppe med henblikk på å finne årsaker og foreslå eventuelle tiltak for å hindre gjentakelse.

Energi Norge har derfor i samarbeid med våre medlemsbedrifter utarbeidet en granskningsveileder for å hjelpe næringen.

Les mer på energinorge.no