Vi ser ofte at det enten mangler risikovurdering av arbeidsoperasjoner om bord, eller at risikovurderingene som er utført er mangelfulle.

Risikovurderingene skal være styringsverktøy i sikkerhetsarbeidet om bord, og skal avdekke farer og beskrive forebyggende tiltak.