Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Høringsfristen er 15. september 2018.

Endringene skal i hovedsak tydeliggjøre og presisere kravene i forskriftene.

Vi foreslår endringer i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12 med bestemmelser om kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg.

Videre foreslår vi endringer i opplæringsbestemmelsene når det gjelder stillas i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 om arbeid i høyden, ogen endring av krav til pusteluft fra fyllingsanlegg i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Høringen er åpen for andre enn dem som er nevnt i høringslisten.

LSI har registrert følgende fra høringen: 

  • Høringsforslaget presiserer at fortløpende kontroll og vedlikehold i kapittel 12 alltid kommer i tillegg til sakkyndigkontroll i kapittel 13.
  • Arbeidstilsynet foreslår i nytt krav om at gitt opplæring i å utføre kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr, skal dokumenteres,
  • I forslaget til endringer i kapittel 17 i «utførelse av arbeid’ foreslås å fjerne spesifikke krav til antall timer opplæring i bygging av stillas, og begrunner dette med at hva som er tilstrekkelig opplæring vil kunne variere, samtidig som det hele tiden utvikles nye læringsformer og ny teknologi som kan påvirke hvilket omfang som kreves.
  • Arbeidstilsynet foreslår at kravene i forskrift om administrative ordninger §§ 9-1 og 9-3 om utenlandske borgere tas ut, da dette er gjennomført i yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift fra 1. januar 2018 og at bestemmelsene derfor kan oppheves for å unngå dobbeltregulering.

Les høringsdokumentet på www.arbeidstilsynet.no