Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring

29.05.2017

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring i dag.

Endringene er i hovedsak begrunnet i behov for:

  • tydeliggjøring og presisering av gjeldende krav
  • forslag om å endre forskriftsbestemmelser slik at et stoffkartotek kan foreligge elektronisk og/eller på papir
  • forskriftsfesting av begrepet «alvorlig skadet» i arbeidsmiljøloven § 5-2

Høringsdokumentet er på 63 sider, men 45 av sidene omhandler dykking.

 

Ett av forslaget til endring omhandler definisjonen av løfteredskap, som i dag er litt forskjellig i Forskrift om utførelse av arbeid, og Forskrift om maskiner.

2.3 Forslag til presisering av begrepet løfteredskap i forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 34

Hensikten med forslaget er å presisere definisjonen av løfteredskap slik at den samsvarer med definisjonen av samme begrep i forskrift om maskiner § 2 bokstav d. 1.

Bakgrunn og gjeldende rett Begrepet «løfteredskap» er definert i forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 34 som «komponenter eller utstyr som brukes mellom arbeidsutstyr for løfting av hengende last og lasten, eller på lasten for å gripe denne, og som ikke er en integrert del av arbeidsutstyret for løfting av last». Denne definisjonen er en videreføring av definisjon i opphevet forskrift om bruk av arbeidsutstyr, og danner bl.a. grunnlag for hvilket utstyr som er underlagt krav om sakkyndig kontroll utført av sakkyndig virksomhet. Videre er begrepet også brukt i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 18 Arbeid med løfteutstyr.

Begrepet «løfteredskap» er også definert i forskrift om maskiner. Definisjonen i maskinforskriften er nødvendig bl.a. for å definere hvilke produkter som er omfattet av forskriften og for hvilke tekniske krav som gjelder for det aktuelle utstyret. Det foreligger et eget klassifiseringsdokument over hvilket utstyr som anses som løfteredskap i henhold til maskinforskriften (maskindirektivet). Dette dokumentet er godt kjent blant leverandører og produsenter og er tilgjengelig på Den Europeiske Kommisjons hjemmesider:

se EU-kommisjonens dokument her

Les høringsdokumentene med høringsfrist 15. september her på arbeidstilsynet.no