Endringer i HMS-regelverket til Ptil

Petroleumstilsynet fastsette endringsforskrifter den 15. desember 2016. Det vart også gjort endringar i rettleiingar.

Petroleumstilsynet har også gjort endringar i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskrifta).

I Teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg, er siste avsnitt strøket i §12 Løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for personellbefordring.

Siste avsnitt i §12 som strykes er: «Utstyr for personellbefordring skal utformes slik at sikkerheten ivaretas for personell som utfører aktiviteter over normal arbeidshøyde, eller som blir transportert ved hjelp av slikt utstyr.»

Endringsforskriftene trer i kraft 1. januar 2017. Endringane i rettleiingane gjeld frå same dato

Les mer om endringene på www.ptil.no