Endring av direktiv 2003/59/EF om yrkessjåførkompetanse – (Åpner for bruk av E-læring)

Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2003/59/EU om grunnleggende kvalifikasjonskrav og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøy som benyttes til godstransport eller personbefordring på vei, og av direktiv 2006/126/EF om førerkort

Forslag på inntil 12 timer E-læring i etterutdanning av yrkessjåfører.  

4. IKT bruk i utdanningen

Forslaget til endring av vedlegg 1 gir medlemsstatene en klarere mulighet til å bruke IKT-verktøyer i utdanningen, særlig til såkalt e-læring og kombinert læring. Det er i Norge i dag en viss anledning til å benytte fjernundervisning i grunnutdanningen ved en kombinasjon av fjernundervisning og oppmøte på et lærested, jf. yrkessjåførforskriften § 15, § 22 og § 39. Fjernundervisning kan dekke teoretiske moduler, men ikke praksisrelatert undervisning. Det er i dag ikke anledning til fjernundervisning i etterutdanningen. Det legges ikke opp til endringer i den nasjonale tilnærmingen til bruk av fjernundervisning.

Endringsdirektivet setter noen krav til bruk av e-læring/fjernundervisning i etterutdanningen, herunder at lærestedet må ha kontroll over sine elever når det gjelder pålogging og identitet. Videre at antall timer benyttet til e-læring/fjernundervisning i etterutdanningen ikke må overstige 12 timer.

Les mer om endring i direktivet på www.regjeringen.no