Unntaksvise løft av personer_høring om endring i §18-8

Arbeidstilsynet har sendt på høring forslag til en praksisendring knyttet til dispensasjonstilgangen for bruk av arbeidsutstyr til unntaksvis løft av personer.

Foto: www.LSI-bok.no

Høringsfrist er satt til 15. september 2023.

Arbeidstilsynet har utarbeidet et omfattende høringsnotat på 9 punkter.

Den foreslåtte endringen i Forskrift om utførelse av arbeid er imidlertid begrenset til kun at en setning fra nåværende kommentar til §18-8 «løftes» inn i forskriften. «Det forutsettes at løftet innebærer liten fare, er av kortvarig karakter, og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver» .

NB! I teksten i §18-8 «Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet» er det imidlertid ikke forutsatt at det skal søkes dispensasjon hos Arbeidstilsynet for disse unntaksvise løftene av personer.

9. Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

Basert på foreliggende gjennomgang foreslår Arbeidstilsynet følgende endring i forskrift om utførelse av arbeid § 18-8 annet ledd:

Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Det forutsettes at løftet innebærer liten fare, er av kortvarig karakter, og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver. Når arbeidstakeren befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.

Høringsnotatet med disse 9 punktene kan leses HER:

  1. Hovedinnholdet i forskriftsforslaget
  2. Bakgrunn
  3. Om gjeldende regelverk
  4. Dispensasjonsadgangen for løft av personer – gjeldende praksis
  5. Arbeidsutstyrsdirektivets rekkevidde for løft av personer – særlig om unntaksvise løft
  6. Arbeidstilsynets vurdering
  7. Særlig om overgangsordning
  8. Økonomiske og administrative konsekvenser
  9. Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

Les mer om personbefordring i kapittel 19 i vår nyreviderte utgave 11 av læreboka: Sikker bruk av løfteredskap