LSI Fagportal -Arbeidstilsynet

Aktuelt fra Arbeidstilsynet

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Sertifisert sikkerhetsopplæring på truck, kraner og anleggsmaskiner kan gis av den som er sertifisert for det. En juridisk ansvarlig bedrift med organisasjonsnummer, og som er sertifisert, som kan drive opplæring i bruk av arbeidsutstyr listet i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Den sertifiserte virksomheten kan leie inn kvalifiserte instruktører, men det må være en skriftlig avtale som ligger til grunn, og denne avtalen må være godkjent av det utpekte sertifiseringsorganet. Den sertifiserte opplæringsvirksomheten som er ansvarlig, skal være den synlige virksomheten i både annonseringen, gjennomføringen og dokumentasjonen av kurset. Den opplæringen som tilbys av sertifisert virksomhet etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, skal være et helt kurs selv om kurset kan bestå av flere moduler. Det betyr at opplæringen omfatter også praktisk opplæring og inkluderer avsluttende praktisk prøve.

Dokumentert sikkerhetsopplæring


Dokumentert sikkerhetsopplæring gjelder typisk arbeidsutstyr som personløfter, men også småverktøy som motorsag og spikerpistoler. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskriften.
Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.
Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i.
Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring.
Borger fra annet EØS-land eller Sveits skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-3.

Maskinspesifikk opplæring / typeopplæring

Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-4 setter tydelig krav til utstyrsspesifikk opplæring på aktuell maskintype.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.