Arbeidstilsynet om Akvakultur

Ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker.

Ifølge SINTEF er det kun fiskere som har et farligere yrke enn de som arbeider innen akvakultur, både når det gjelder faren for å skade seg på jobb og faren for å omkomme på jobb.

I 2021 vil Arbeidstilsynet prioritere innsats overfor hav- og kystbaserte virksomheter i næringen. Tilsyn vil være det viktigste virkemiddelet.

Tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur til næringen er økende. Disse virksomhetene opererer ofte i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet, og mange aktører har for liten kunnskap om HMS-regelverket.

Aktuelle tema

Tema for tilsyn og veiledning er systematisk HMS-arbeid, herunder:

  • Forebygging av arbeidsskader og arbeidsulykker (blant annet bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr, fallulykker og klemskader)
  • Forebygging av helseskadelig kjemisk eksponering
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager
  • Arbeidstid

Bruk av arbeidsutstyr (inkl. båter) – Løfteoperasjoner særlig utsatt

Mange ulykker og helseskader i akvakulturnæringen skjer i forbindelse med bruk av båter, redskaper og annet teknisk utstyr. De fleste alvorlige personulykker innen akvakultur skjer under arbeid med løfteoperasjoner med kran, liner i spenn og ved fortøyningsarbeid. Det er viktig at arbeidsutstyr brukes på en forsvarlig måte, at det er egnet for formålet og i forskriftsmessig stand. Opplæring av ansatte i bruk av utstyr, samt jevnlig gjennomføre risikovurderinger og sikker jobbanalyser i forbindelse med risikofylte arbeidsoperasjoner, er sentralt for å bedre HMS-tilstanden i næringen.

Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal utstyret kun benyttes av arbeidstakere som har fått dokumentert sikkerhetsopplæring, jf. bruksforskriften. Bruk av båt i akvakulturnæringen anses av myndighetene som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Innholdet i en sikkerhetsopplæring og den enkelte arbeidstakers gjennomføring av den, skal kunne dokumenteres.

For en god del typer arbeidsutstyr kan arbeidsgiver eller annen kvalifisert person gi dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr.

Se egen temaside om opplæring.

Les mer på www.arbeidstilsynet.no

Les mer om sikkerhetskultur og sikkerhet ved bruk av kraner i vår populære lærebok:

Klikk på bildene for omtale og utdrag fra boka

Regelverk - Tilsynsmyndigheter

Skroll til toppen