Opplæring av kranførere på norske fartøy er regulert i forskrift av 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip (FOR-1978-01-17-4). For kraner som benyttes ved lasting eller lossing ved kai, i havn eller annet sted i helt innelukket farvann, samt internt om bord i fartøyet stiller nevnte forskrift ingen formelle krav til opplæring av kranførere, kun at personen skal være fylt 18 år, jf. § 24(2). Sertifisering av kranførere på denne typen kraner er således ikke påkrevd.

 

Det stilles likevel krav til opplæring gjennom forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy §5 (FOR-2016-12-16-1770) som sier at rederiet er pålagt å sørge for at berørt personell får tilstrekkelig opplæring i de oppgaver de settes til.

Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) § 2-6 krever videre at nødvendig opplæring gis på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Opplæringen skal dokumenteres skriftlig.

Les hele nyhetsmeldingen på www.sdir.no

 

Les også om kravene i vår lærebok  om Fastmonterte hydrauliske kraner